می توان امید داشت که تما

می توان امید داشت که تما